สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ได้แบ่งออกเป็น7รัฐกับอีก7เขต

เสียงสวดของพระสงฆ์สะท้อนก้องไปทั่วยอดเขาพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สดเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ตึงให้กลุ่มบุคคลนับร้อนนับพันชีวิตที่ได้มารวมกันอยู่ ณ ที่นี้สงบนิ่งตั้งแต่เช้าทีมงานไปเดินทางข้ามชายแดนไทยในเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อเข้าร่วมสังเกตุการในฐานที่มั่นกองทัพรัฐฉาน บนดอยก่อวันซึ่งกำลังจัดงานสำคัญสดเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ชาวไทใหญ่ให้ความเคารพนับถือ

มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระนามของพระองค์ปรากฏยังหน้าประวัติศาสตร์ของไทใหญ่หลายครั้งตั้งแต่พระองค์ยังมรพระชนม์ชีพอยู่ โดยสดเด็จพระนเรศวรมหาราชกับ เจ้าคำก่ายน้อย เจ้าฟ้าวีรุบุรุษของชาวไทใหญ่ได้ร่วมทัพทำศึกขับไล่ศัตรูและหวังรวบรวมอาณาจักรไทใหญ่ให้เป็นปึกแผ่น แม้เมื่อครั้งสดเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสวรรคตก็ได้เกิดจากอาการประชวรขณะทรงยกทัพขึ้นไปช่วยเจ้าคำก่ายน้อยที่กำลังทำศึกกับทหาร จีน

และพม่า คนไทใหญ่จึงได้บอกเล่าและได้สั่งสอนลูกหลานทำให้พวกเขาได้มีความเคารพศรัทธาต่อ องค์สดเด็จพระนเรศวรมหาราช เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่มั่นกองกำลังสำคัญของชาวไทใหญ่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ตามแนวเข็บ ชายแดนไทย เมียนมาร์ จึงได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สดเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตของชาวไทใหญ่ที่ได้อาศัยอยู่ตามเทือกดอยต่างๆ และวันนี้เราก็ได้เดินทางมายังที่บ้านดอยก่อวันเพื่อร่วมอยู่ในงานวันชาติของชาวไทใหญ่และรัฐฉานหรือที่ได้เรียกตามภาษาไทใหญ่ว่าวันเชื้อชาติจึงไต่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7รัฐกับอีก7เขตโดยประชาที่ได้อาศัยอยู่ในเขตทั้ง7 ส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายเมียนมาร์หรือพม่า ขณะที่ประชาชนที่ได้อาศัยอยู่ตามรัฐต่างๆส่วนมากจะเป็นชนกลุ่มน้อย

โดยเรียกชื่อรัฐตามกลุ่มเชื้อชาติของคนส่วนใหญ่ที่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ รัฐกะฉิ่น รัฐกระเหรี่ยง รัฐ กะยา รัฐชิน รัฐมอญ รัฐยะไข่ และ รัฐฉาน ในบันดารัฐทั้ง7 รัฐฉานเป็นรัฐที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุด พรมแดนรัฐฉานติดต่อกับประเทศจีน ลาว และ ไทย รวมถึง รัฐกะฉิ่น รัฐ กะยา เขตสะกาย และ เขตมัณฑะเลย์ รัฐฉานยังมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันมากที่สุดคือมีชนเผ่าอยู่รวมกันมาก80ชาติพันพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐฉานตั้งอยู่บนเขตที่ราบสูง

และมีเทือกเขาที่สลับซับซ้อนเป็นต้นน้ำลำทานซึ่งหนาแน่นไปด้วยป่าไม้ที่หนาทึบจึงได้ถือเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติที่งดงามที่มันยังคงอุดมสมบูรณ์ รัฐฉานยังแบการปกครองย่อยออกไปอีก10หัวเมือง โดยมีตองยีเป็นเมืองหลวงแต่สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเดินทางเข้ามายังรัฐฉานจะรู้จัดเมืองสำคัญอยู่ไม่กี่แห่งนอกจากเมืองหลวงตองยี่ ก็ยังมีเมืองเชียวตุง เมืองลาเมืองพระย่าเมืองท่าขี้เหล็ก  

 

สนับสนุนมาจาก  BK8